Usługi logistyczne w zakresie obsługi handlingowej przesyłek lotniczych.


Specjalistyczne szkolenia z obsługi ładunków lotniczych

sprawdź

Szanowny kliencie, czas złożenia reklamacji to 3 dni od dnia wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, w żadnym jednak wypadku nie później niż w terminie 3 dni od dnia odebrania przesyłki. Roszczenie klienta złożone po upływie tego terminu wygasa.

Jeżeli reklamacja została wniesiona prawidłowo i jest kompletna lub została uzupełniona, Silver Cargo Sp. z o.o. udzieli odpowiedzi najpóźniej w terminie 30 dni odpowiednio od daty otrzymania lub uzupełnienia. Klient otrzymuje odpowiedź w formie pisemnej, e-mailem na podany w formularzu adres email. Wniesienie reklamacji nie zwalnia zleceniodawcy z obowiązku zapłaty za wykonaną usługę oraz nie uprawnia zleceniodawcy do dokonania potrącenia wysokości roszczeń z jakimikolwiek należnościami przysługującymi mu.

  FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO

  1. Sporządzono dnia

  2. Dane Klienta

  3. Dane dotyczące zlecenia

  UWAGA! Należy załączyć dokumenty, zdjęcia, które mają związek ze zgłaszaną reklamacją.

  Polityka prywatności